Sorry, Internet Explorer is not supported

CONTO QUICKPAY PASLAUGOS TEIKIMO TAISYKLĖS

Galioja nuo 2023 m. balandžio 11 dienos

Conto QuickPay paslaugos teikėjas – Contomobile UAB yra elektroninių pinigų įstaiga, kurios juridinio asmens kodas 304285884, adresas Tuskulėnų g. 33C-55, LT-09219 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas info@contomobile.com; Elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 5, išduota 2016-11-29; licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija yra Lietuvos bankas (www.lb.lt); duomenys apie Contomobile UAB kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Daugiau informacijos apie Contomobile UAB pateikiama interneto puslapyje www.contomobile.com.

„Conto QuickPay“ paslauga – „Contomobile“ teikiama e. mokėjimų surinkimo paslauga, suteikianti galimybę elektroninėms parduotuvėms priimti e. mokėjimus internetu ir leisti klientams, turintiems sąskaitą banke ar kitoje finansų įstaigoje, atsiskaityti už prekes ar paslaugas, naudojantis mokėjimo kortele arba mokėjimo inicijavimo paslauga.

E. mokėjimai – atsiskaitymai už prekes ar paslaugas, kuriuos elektroninių parduotuvių klientai atlieka, naudodamiesi mokėjimo kortele arba „Contomobile“ mokėjimo inicijavimo paslauga.

Gavėjas – „Contomobile“ klientas, t. y. fizinis ar juridinis asmuo, kuris pagal „Conto QuickPay“ sutartį renka E. mokėjimus už prekes ar paslaugas ir Mokėtojo atsiskaityme mokėjimo kortele ar inicijuotame mokėjimo nurodyme yra numatytas kaip lėšų gavėjas.

Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris už prekes ar paslaugas atsiskaito mokėjimo kortele arba inicijuoja mokėjimo nurodymą, naudodamasis “Conto QuickPay“  paslauga.

Mokėjimo inicijavimo paslauga (MIP) – mokėjimo nurodymo inicijavimas Mokėtojo prašymu per „Contomobile“ iš Mokėtojo sąskaitos, turimos Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje.

Mokėjimo paslaugų teikėjas (MPT) – tai finansų įstaiga (t. y. bankai, kitos kredito įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos ir kt.), kurioje Mokėtojas turi mokėjimo kortelę ar sąskaitą ir leidžia nurašyti nurodytą sumą arba ketina vykdyti mokėjimo pervedimą, inicijuotą per „Contomobile“ Mokėjimo inicijavimo paslaugą.

Partneris - mokėjimo kortelių priėmimo ir aptarnavimo paslaugą teikianti elektroninių pinigų įstaiga Decta Limited, kurios juridinio asmens kodas 09926210, adresas Suite 3, Third Floor, 62 Bayswater Road, London, W2 3PH, United Kingdom.

Kitos sąvokos didžiosiomis raidėmis turi tokią pačią reikšmę kaip jos apibrėžtos „Contomobile“ Sąvokose .

 1.       Taisyklių objektas

1.1.    Šiose Taisyklėse, su kuriomis Mokėtojui sudaroma galimybė susipažinti prieš pasinaudojant “Conto QuickPay“ paslauga, apibrėžiamos šios paslaugos teikimo sąlygos, Mokėtojo duomenų rinkimas ir naudojimas paslaugos teikimo tikslu bei šių duomenų saugumas ir konfidencialumas.

 2.       “Conto QuickPay“ paslaugos savybės

 2.1. „Conto QuickPay“ paslauga „Contomobile“ sukurtu programiniu sprendimu suteikia galimybę Mokėtojui atsiskaityti už prekes ar paslaugas:

2.1.1.        naudojantis MIP, inicijuoti mokėjimą, prisijungiant prie savo MPT interneto banko, patvirtinant (autorizuojant) automatiškai suformuotą E. mokėjimo nurodymą ir pateikiant jį MPT;

2.1.2.       atsiskaitant mokėjimo kortele, pateikti reikiamus mokėjimo kortelės duomenis, patvirtinti sutikimą nurašyti lėšas nuo kortelės sąskaitos, kuris perduodamas Partneriui tolimesniam vykdymui.

2.2. Mokėtojui, pasirinkus „Conto QuickPay“ paslaugą, „Contomobile“ platformoje pateikiama informacija apie „Contomobile“ kaip „Conto QuickPay“ paslaugos teikėją ir „Decta Limited“ kaip mokėjimo kortelių priėmimo ir aptarnavimo paslaugos teikėją.

2.3. „Contomobile“ Mokėtojui netaiko jokių mokesčių už naudojimąsi “Conto QuickPay“ paslauga. Mokėtojui gali būti taikomi jo MPT nustatyti mokesčiai už atitinkamo tipo mokėjimo pavedimus ar atsiskaitymus mokėjimo kortele.

3.       Detalus mokėjimo inicijavimo proceso aprašymas

 3.1. Jei Mokėtojas sutinka naudotis „Contomobile“ mokėjimo inicijavimo paslauga, jis pats vienašališkai savo vardu per „Contomobile“ platformą inicijuoja E. mokėjimo pateikimą pasirinktam MPT.

3.2. Mokėtojas, pasirinkęs MPT, kuriame turimą savo sąskaitą pageidauja naudoti mokėjimo pervedimui, nukreipiamas į pasirinkto MPT interneto banką.

3.3. Sutikimą mokėjimo inicijavimui Mokėtojas išreiškia, suvesdamas savo MPT interneto banko identifikavimo duomenis.

3.4. Jei Mokėtojas pasirinktoje MPT įstaigoje turi daugiau nei vieną mokėjimo sąskaitą, mokėjimo inicijavimo metu jis turi pasirinkti tą sąskaitą, iš kurios ketina atlikti E. mokėjimą.

3.5.  Pagal Mokėtojo MPT pateiktus duomenis „Contomobile“ automatiškai suformuoja mokėjimo nurodymą, kuriame nurodoma:

3.5.1.       mokėjimo suma ir valiuta;

3.5.2.       lėšų Gavėjo pavadinimas;

3.5.3.       Mokėtojo ir lėšų Gavėjo sąskaitų numeriai;

3.5.4.       mokėjimo paskirtis.

3.6. Mokėtojas negali keisti suformuoto E. mokėjimo duomenų, išskyrus Mokėtojo sąskaitą, jei pasirinktoje MPT įstaigoje jis jų turi daugiau nei vieną.

3.7. Mokėtojas, naudodamasis savo MPT interneto banko identifikacijos priemone, patvirtina (autorizuoja) „Contomobile“ suformuotą mokėjimo nurodymą, kuris perduodamas MPT tolimesniam vykdymui.

3.8. Mokėtojas negali atšaukti E. mokėjimo nurodymo po to, kai jis buvo autorizuotas ir pateiktas Mokėtojo MPT, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.

3.9. Po sėkmingo mokėjimo nurodymo inicijavimo, „Contomobile“ pateikia Mokėtojui ir Gavėjui patvirtinimą apie atliktą mokėjimo nurodymo inicijavimą. Pranešimai pateikiami „Contomobile“ sistemoje ir (arba) el. paštu (jei šiuo tikslu Gavėjas yra perdavęs Mokėtojo el. paštą „Contomobile“). Pranešimo informacija apima duomenis, leidžiančius Mokėtojui ir Gavėjui atpažinti E. mokėjimo operaciją.

3.10.  Nesėkmingo mokėjimo inicijavimo atveju Mokėtojas informuojamas „Contomobile“ sistemoje ir (arba) el. paštu (jeigu šiuo tikslu Gavėjas yra perdavęs Mokėtojo el. paštą „Contomobile“), nedelsiant po to, kai iš Mokėtojo MPT gaunamas pranešimas apie neįvykdytą mokėjimo nurodymą.

3.11.  Mokėtojo inicijuoti mokėjimai yra vykdomi pagal jo MPT nustatytas Mokėjimo nurodymų vykdymo taisykles.

3.12.  Teikdama MIP, „Contomobile“ nelaiko Mokėtojo lėšų savo tarpinėse sąskaitose.

4.       Detalus atsiskaitymo mokėjimo kortele proceso aprašymas

4.1. Jei Mokėtojas sutinka naudotis „Contomobile“ atsiskaitymo kortele paslauga, jis pats vienašališkai per „Contomobile“ platformą gali inicijuoti sutikimą nurašyti lėšas nuo kortelės sąskaitos.

4.2. Pasirinkus atsiskaitymą mokėjimo kortele, Mokėtojui pateikiama informacija apie:

4.2.1.        Gavėją (Gavėjo logotipas);

4.2.2.        mokėtiną sumą ir valiutą.

4.3. Mokėtojas turi suvesti reikalaujamus duomenis:

4.3.1.        kortelės turėtojo vardą, pavardę;

4.3.2.        kortelės numerį;

4.3.3.        kortelės galiojimo datą;

4.3.4.        kortelės CVV kodą.

4.4. Sistemai patikrinus įvestų duomenų korektiškumą, Mokėtojas, pasirinkdamas apmokėti už prekes ar paslaugas kortele, inicijuoja atsiskaitymą mokėjimo kortele ir sutikimą nurašyti lėšas.

4.5. Jei mokėjimo kortelę išdavusi finansų įstaiga yra tarptautinės mokėjimo kortelių organizacijos „Visa“ ar „MasterCard“ sukurtos saugumo programos dalyvis, atsiskaitant „Verified by Visa“ arba „Mastercard SecureCode“ logotipais pažymėtose elektroninėse parduotuvėse (t. y. elektroninė parduotuvė naudoja saugaus pirkimo internetu programą), Mokėtojas papildomai turi patvirtinti savo tapatybę viena iš saugių jo autentiškumą patvirtinančių priemonių, kurią Mokėtojas naudoja jungiantis savo MPT interneto banko.

4.6. Mokėtojo pateiktus duomenis „Contomobile“ perduoda Partneriui tolimesniam jų apdorojimui.

4.7. Po sėkmingo atsiskaitymo kortele Mokėtojas „Contomobile“ platformoje informuojamas apie atliktą e. mokėjimą, nurodant gavėjo pavadinimą, e. mokėjimo sumą, valiutą bei paskirtį.

4.8. Nesėkmingo atsiskaitymo mokėjimo kortele atveju Mokėtojas „Contomobile“ platformoje gauna informaciją apie tai, nurodant e. mokėjimo neįvykdymo priežastį.

4.9. Mokėtojas negali atšaukti atsiskaitymo mokėjimo kortele po to, kai yra duotas sutikimas nurašyti lėšas nuo kortelės sąskaitos.

4.10. E. mokėjimų pagal atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis lėšos į Gavėjo sąskaitą įskaitomos, vadovaujantis Tarptautinės mokėjimų kortelių organizacijos „Visa“ ir (ar) „MasterCard“ Taisyklėmis ir principais, Partnerio nustatytomis Kortelių naudojimo taisyklėmis bei sutartimi, sudaryta tarp „Contomobile“ ir lėšų Gavėjo.

5.       Atsakomybė

5.1. „Contomobile“ prisiima visišką atsakomybę už teisingą Mokėtojo E. mokėjimo nurodymo, inicijuoto per MIP, pateikimą Mokėtojo pasirinktam MPT ar Mokėtojo mokėjimo kortelės duomenų perdavimą Partneriui bei Mokėtojo pateiktų duomenų saugumo ir konfidencialumo užtikrinimą.

5.2. Jei Mokėtojas sužino apie neautorizuotą ar netinkamai įvykdytą mokėjimo operaciją, kuri buvo atlikta naudojantis “Conto QuickPay“ paslauga, Mokėtojas dėl to turi kreiptis į savo MPT pagal Mokėtojo ir MPT procedūras ir susitarimus.

5.3. Mokėtojui tinkamai (t. y. pagal sutarčių su MPT sąlygas) pranešus savo MPT apie neautorizuotas ar netinkamai įvykdytas mokėjimo operacijas, Mokėtojo MPT nedelsdamas (visais atvejais ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos), turi grąžinti Mokėtojui neautorizuotos ar netinkamai įvykdytos mokėjimo operacijos sumą ir, kai taikytina, atkurti mokėjimo sąskaitos likutį, kuris būtų buvęs, jeigu neautorizuota ar netinkamai įvykdyta mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta.

6.       Duomenų sauga

6.1. „Contomobile“, užtikrindama mokėjimo pervedimų saugumą ir Mokėtojų duomenų konfidencialumą, informacinių technologijų sistemose nesaugo jokių Mokėtojo duomenų, susijusių su personalizuotais saugumo požymiais (pvz., unikalių identifikatorių, slaptažodžių, mokėjimo nurodymų patvirtinimo (autorizavimo) kodų). Visi personalizuoti saugumo duomenys yra pateikiami tiesiogiai paties Mokėtojo mokėjimo inicijavimo proceso metu.

6.2. Visi Mokėtojo duomenys, pateikti atsiskaitymo mokėjimo kortele ar „Contomobile“ mokėjimo inicijavimo proceso metu, perduodami Partneriui ar Mokėtojo MPT įstaigai saugiu kanalu, kuris apsaugotas SSL sertifikatu.

7.       Asmens duomenų tvarkymas

7.1. „Contomobile“, teikdamas “Conto QuickPay“ paslaugą, yra Mokėtojo Asmens duomenų Valdytojas. Asmens duomenys yra būtini “Conto QuickPay“ operacijos įvykdymui, gaunami iš visų “Conto QuickPay“ operacijų vykdymo procese dalyvaujančių šalių (Partnerio, Mokėtojo, Mokėtojo MPT bei lėšų Gavėjo) ir „Contomobile“ tvarkomi “Conto QuickPay“ paslaugos teikimo tikslu. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sandorio su Mokėtoju įgyvendinimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas) bei LR Mokėjimų įstatymo ir LT Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų užtikrinimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas).

7.2. Teikdamas MIP, „Contomobile“ tvarko Mokėtojo duomenis (elektroninio pašto adresą, jeigu jį pateikė Gavėjas), bei mokėjimo duomenis (mokėjimo datą ir laiką; mokėjimo sumą; mokėjimo valiutą; mokėjimo paskirtį; Mokėtojo sąskaitos numerį, jei jį pateikė Mokėtojo MPT; Mokėtojo MPT kodą; mokėjimo operacijos ID ir informaciją apie sėkmingą arba nesėkmingą mokėjimo operacijos įvykdymą).

7.3. Teikdamas atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis paslaugą, „Contomobile“ tvarko mokėjimo kortelės duomenis (kortelės turėtojo vardą, pavardę; kortelės tipą) bei atsiskaitymo duomenis (datą ir laiką; sumą ir valiutą; paskirtį; operacijos ID ir informaciją apie sėkmingą arba nesėkmingą atsiskaitymo operacijos įvykdymą).

7.4. Mokėjimo inicijavimo proceso metu iš Mokėtojo arba jo MPT papildomai gali būti gaunami toliau nurodyti duomenys, kurie naudojami tik mokėjimo nurodymui suformuoti ir patvirtinti: Mokėtojo ID prisijungti prie pasirinkto MPT interneto banko, Mokėtojo sąskaitos pavadinimas, Mokėtojo sąskaitos valiuta, Mokėtojo sutikimai kreiptis į jo MPT dėl duomenų gavimo ar mokėjimo operacijos sukūrimo ir patvirtinimo, mokėjimo kortelės numeris, CVV/CVC kodas, kortelės galiojimo laikas. „Contomobile“ nesaugoja šių duomenų po MIP operacijos įvykdymo.

7.5. Sukčiavimo ir pinigų plovimo prevencijos tikslu taip pat yra tvarkomi operacijos techniniai duomenys, įskaitant transakcijos ID, unikalų transakcijos ID, transakcijos galutinio gavimo (end-to-end) ID, gavėjo transakcijos ID, mokėjimo statusą, patvirtinimo pranešimą, jo statusą ir tipą, sesijos ID, informaciją apie mokėtojo įrenginį (įrenginio IP adresas, informacija apie naudojamą naršyklę bei jos versiją).

7.6. „Contomobile“ tvarko Asmens duomenis, laikydamasis šių nuostatų:

7.6.1.       renka tik tuos duomenis, kurių reikia „Conto QuickPay“ paslaugai teikti;

7.6.2.       nesaugo neskelbtinų Mokėtojo mokėjimo kortelės bei mokėjimo duomenų (t. y. tokių duomenų, kuriuos panaudojus, galima sukčiauti ir kurie apima personalizuotus saugumo duomenis);

7.6.3.       nenaudoja duomenų kitais tikslais nei „Conto QuickPay“ paslaugai teikti;

7.6.4.       neatlieka jokių sumos, lėšų Gavėjo ar kitų mokėjimo operacijos savybių pakeitimų.

7.7. „Contomobile” užtikrina, kad yra įgyvendinamos tinkamos techninės ir organizacines priemonės, skirtos apsaugoti Asmens duomenims nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, kaip nustatyta Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

7.8. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų leista susipažinti su „Contomobile“ tvarkomais jo Asmens duomenimis, pateikti informaciją, kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis jam pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.

7.9. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad „Contomobile“ nemokamai ištaisytų visus jo Asmens duomenų netikslumus, juos ištrintų, apribotų arba perkeltų duomenis pačiam subjektui ar kitam duomenų valdytojui, jeigu tai nėra ribojama teisės aktų keliamais reikalavimais.

7.10.  Asmens duomenų subjektas taip pat turi teisę nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi ir atskleidžiami trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant suteikti „Conto QuickPay“ paslaugą.

7.11.  Priklausomai nuo duomenų tipo „Conto QuickPay“ paslaugos operacijų duomenys yra saugomi  nuo 3 iki 10 metų . Šie terminai gali būti pratęsti įstatymų numatyta tvarka.

7.12.  Prašymus dėl susipažinimo, taisymu ar nesutikimo su Asmens duomenų tvarkymu galima siųsti elektroniniu paštu: dataprotection@contomobile.com. Prieš pradėdama įgyvendinti prašymą, „Contomobile“ susisieks su jumis dėl jūsų asmens tapatybės patvirtinimo, naudojantis patikimomis asmens tapatybės nustatymo priemonėmis (asmens dokumentais, el. atpažinimo priemonėmis). Nepavykus patvirtinti prašymą pateikusio asmens tapatybės, prašymas gali būti netenkinamas.

7.13.  Skundai dėl Asmens duomenų tvarkymo gali būti teikiami LR Valstybinei Duomenų Apsaugos inspekcijai.

8.       Baigiamosios nuostatos

8.1. Mokėtojas, manydamas, kad „Contomobile“ pažeidė jo teises, turi teisę teikti skundus ir „Contomobile“ juos išnagrinės, vadovaujantis Skundų nagrinėjimo politika .

8.2. Mokėtojas turi teisę teikti skundus dėl „Contomobile“ suteiktų mokėjimo paslaugų raštu el. paštu complaints@contomobile.com.

8.3. Šių Taisyklių nuostatų taikymas įsigalioja Mokėtojui elektroninėje parduotuvėje atsiskaitant mokėjimo kortele arba inicijuojant mokėjimo nurodymą, naudojantis „Contomobile“ teikiama MIP. Mokėtojas naudodamasis “Conto QuickPay“ paslauga pripažįsta, kad jis šias Taisykles perskaitė, jas suprato, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

8.4. Šių Taisyklių aiškinimui ir taikymui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.5. „Contomobile“ pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias Taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nedelsiant nuo jų paskelbimo.